Premios

Premios

7ª Edición Premio de Derecho Local "Ramón Massaguer i Mir"

E-mail Imprimir

BASES DE LA VII EDICIÓ DEL PREMI RAMON MASSAGUER 2015

Versió en castellà

 

1.- OBJECTE

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment d'atorgament per part del  CSITAL Barcelona del Premi de Dret Local Ramon Massaguer i Mir destinat a  guardonar els treballs realitzats per funcionaris i funcionàries d'administració local amb habilitació de caràcter nacional que contribueixin al coneixement i investigació del dret local.

2.-CATEGORIES

Els Premis de Dret Local Ramon Massaguer i Mir tindran tres categories:

  • Premi de Dret Local Ramon Massaguer i Mir al millor llibre publicat durant els anys 2013 a 2015 sobre temes relacionats amb el dret local.
  • Premi de Dret Local Ramon Massaguer i Mir al millor article publicat durant els anys 2013 a 2015 en revistes especialitzades, sobre temes jurídics relacionats amb l'àmbit local.
  • Premi de Dret Local Ramon Massaguer i Mir al millor article publicat durant els anys 2013 a 2015 en revistes especialitzades sobre temes econòmic financers relacionats amb l'àmbit local.

3.- CONTINGUT DEL PREMI

El Premi de Dret Local Ramon Massaguer i Mir constarà d'un diploma acreditatiu del guardó i d'una dotació econòmica per cadascuna de les seves categories, d'acord amb el detall següent:

I.       2.000 euros

II. i III. 750 euros

Si els autors de les obres guardonades fossin un col·lectiu, els premis es faran efectius en la proporció que els seus membres decideixin en el moment de presentar la sol·licitud i, en el seu defecte, a parts iguals.


4.- BENEFICIARIS

Podran ser beneficiaries d'aquest premi, totes aquelles persones que estiguin col·legiades en algun dels Col·legis territorials de funcionaris/àries d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

No podran concórrer, no obstant, les persones que formin part dels òrgans de govern del Col·legi o tinguin la condició de delegats comarcals d'aquest, ni tampoc els membres dels òrgans de govern del Consell de Col·legis de Catalunya ni de la resta de Col·legis de l'Estat.


5.- CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS

Les persones o col·lectius de persones interessades en presentar la seva candidatura, en funció  de la categoria a la qual optin, tindran que ser autors dels treballs següents:

CATEGORIA I. Llibres publicats en llengua castellana o catalana a Espanya, durant els anys 2013-2015, sobre temes relacionats amb el dret local.

CATEGORIA II. Articles publicats en llengua castellana o catalana a Espanya, en revistes especialitzades, durant els anys 2013-2015, sobre temes jurídics relacionats amb l'àmbit local.

CATEGORIA III. Articles publicats en llengua castellana o catalana a Espanya, en revistes especialitzades, durant els anys 2013- 2015, sobre temes econòmic financers relacionats amb l'àmbit local.


6.- SOL·LICITUDS

Les persones o col·lectius de persones interessades en presentar la seva candidatura, hauran de dirigir la seva sol·licitud, al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona, amb seu al carrer Girona, número 48, entresòl, 08009 BARCELONA, acompanyada de la documentació següent:

- Sol·licitud  en la qual es concreti la categoria del premi a la qual s'opta, acompanyada d'una fitxa amb el  nom i cognoms de l'autor o autors, domicili i telèfon, especificant el Col·legi territorial on es troba col·legiat, adjuntant el corresponent certificat que així ho acrediti.

- Vuit exemplars del llibre o de la revista en la qual s'hagi publicat l'article que opta al guardó o, alternativament,  un CD en el qual consti el text íntegre del treball publicat, acompanyat de les dades identificatives de la publicació.

El termini de presentació  de candidatures finalitzarà el dia 1 d'octubre de 2015.


7.- JURAT DEL PREMI

Es constitueix un Jurat que tindrà per objecte examinar els treballs, seleccionar els candidats i elaborar una proposta de guardonats.

La composició del Jurat serà la següent:

President:

Sr. Àngel Garcia Fontanet, President de la Fundació d'Estudis Autonòmics i locals Pi i Sunyer.

Vocals:

  • Sr. Joan Pagès i Galtés, Catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat Rovira i Virgili.
  • Sr. Dr. Enric Argullol i Murgades. Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Sra. Aurora Corral García, vocal del CSITAL Catalunya.
  • Sr. Isidre Martí i Sardà, secretari general de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
  • Sra. Criseida Ramírez Domínguez, interventora general de l'Ajuntament de Sitges.

Secretari: Sr. Josep Berdagué i Pujol, secretari de la junta de govern del CSITAL Barcelona.

Els acords es prendran per majoria de vots del Jurat.

La resolució del Jurat serà inapel·lable, podent, fins i tot, declarar deserta la convocatòria respecte d'alguna o de totes les categories del premi quan es consideri que cap de les candidatures presentades reuneixen mèrits suficients.

El Jurat elevarà la seva resolució a la Presidència del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona, abans del dia 15 de novembre de 2015, a efectes que, mitjançant acord de la  seva Junta de Govern, s'adopti l'acord corresponent.

8.- LLIURAMENT DEL GUARDÓ

Els premis es lliuraran als guardonats en un acte públic que podrà coincidir amb l'Assemblea anual. A aquests efectes, les persones guardonades hauran d'estar presents en l'acte solemne de lliurament i, si així se'ls demanés, oferiran una conferència en aquesta cerimònia.

9.- ACCEPTACIÓ  DE LES BASES

La concurrència a la convocatòria implica l'acceptació, per part dels candidats, del contingut d'aquestes bases i de quantes decisions adopti l'entitat convocant o els jurats dels premis, en interpretació i aplicació d'aquestes.

Barcelona, 10 de febrer de 2015

 

Podeu descarregar el díbtic del Premi aquí

 

 

3ª Edición Premio a las Buenas Prácticas en Auditoría y Transparencia en el Sector Público-2011

E-mail Imprimir

Convoca: Fundación FIASEP.

 

Información y bases: pulsando aquí y en la documentación adjunta.


El plazo de presentación de las candidaturas expirará el 1 de septiembre de 2011.

 

La Fundación FIASEP (Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público) instauró en el 2008 el Premio a las Buenas Prácticas en Auditoría y Transparencia en el Sector Público, que tiene como finalidad el reconocimiento y la difusión de las mejores prácticas en el ámbito de la auditoría pública y la transparencia de la información hacia los ciudadanos.

Leer más...
 

2ª Edición Premio "Mariano Zufía"

E-mail Imprimir

Convocatoria de la Segunda Edición del Premio "Mariano Zufía" a la Trayectoria Profesional en el campo de la Auditoría Pública.

 

Plazo de presentación: hasta el día 12 de abril.

Organiza: Fundación FIASEP.

Leer más...
 

Designación Jurado I Premio "Derecho Local"

E-mail Imprimir

En Madrid, 27 de enero de 2010, El I Premio “Derecho Local”, organizado por El Derecho Grupo Editorial junto con Fundación Democracia y Gobierno Local y el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL), ha designado los miembros que compondrán su jurado.

Leer más...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Tweets por el @cositalCG

Acciones formativas


Banner
Banner
Banner
Banner

Banner

Suscríbete a nuestras novedades

Publicítese en nuestra Web

Banner

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar Aceptar consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información